Stanovy

Stanovy

 

 

 

STANOVY

svazku obcí –  Sdružení měst a obcí Bukovská voda.

 

 

§ 1

Název a sídlo členů svazku obcí

 

Členy svazku obcí jsou následující města a obce:

 

Obec Bečice, 375 01 Týn nad Vltavou

Obec Bošilec,373 65 Dolní Bukovsko

Obec Dírná,  Dírná 29,392 01 Soběslav

Obec Dobšice, 375 01 Týn nad Vltavou

Obec Dolní Bukovsko, 373 65 Dolní Bukovsko

Obec Doňov, 378 21 Kardašova Řečice

Obec Drahotěšice, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Obec Drahov, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Obec Dynín, 373 64 Dynín

Obec Horní Kněžeklady, 375 01 Týn nad Vltavou

Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135, 377 22 Jindřichův Hradec

Město Kardašova Řečice, 378 21 Kardašova Řečice

Obec Modrá Hůrka, 375 01 Týn nad Vltavou

Obec Neplachov,Neplachov 47, 373 65 Dolní Bukovsko

Obec Pleše, 378 21 Kardašova Řečice

Obec Ševětín, Nám. Šimona Lomnického 24, 373 63 Ševětín

Město Týn nad Vltavou, Náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou

Obec Újezdec, 378 21 Kardašova Řečice

Obec Val, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Město Veselí nad Lužnicí,Nám. T.G.Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Obec Višňová, 378 21 Kardašova Řečice

Obec Vitín, 373 63 Ševětín

Obec Záhoří, 378 21 Kardašova Řečice

Obec Zlukov, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Obec Žimutice, 373 66 Žimutice 37

 

§ 2

Název ,sídlo a identifikační číslo svazku obcí

 

2.1.Název: „Sdružení měst a  obcí – Bukovská voda“ ( zkráceně „SMO BV“)

2.2.Sídlo:  Dolní Bukovsko,ulice Týnská 292, PSČ 373 65

2.3.IČO: 65050541

 

§ 3

Právní forma a doba trvání SMO BV

 

3.1. SMO BV je právnickou osobou založenou na dobu neurčitou.

3.2.SMO BV byl založen svými členy – městy a obcemi – dne 5.10.1993 jako zájmové sdružení právnických osob dle § 20f a násl. občanského zákoníku s původním názvem  „Sdružení měst a obcí skupinového vodovodu Dolní Bukovsko“. Dne 4.3.1999 rozhodla valná hromada sdružení o změně názvu na „ Sdružení měst a obcí Bukovská voda“. Dnem účinnosti zákona č.128/2000 Sb. o obcích a splněním podmínek stanovených v §50 a 51 tohoto zákona se „Sdružení měst a obcí Bukovská voda“ stalo dle § 151,odst.5 tohoto zákona svazkem obcí podle tohoto zákona.

§ 4

Účel SMO BV

 

4.1.Řádně spravovat majetek SMO BV tak, aby co nejlépe sloužil k výrobě a dodávkám pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele.

4.2. SMO BV z pozice vlastníka vodohospodářského zařízení ovlivňuje v souladu s obecně platnými předpisy tvorbu ceny vody předané. Cenou vody předané se rozumí cena účtovaná členům SMO BV na předávacích místech. SMO BV stanovuje cenu vody předané tak, aby byla jednotná pro všechny členy SMO BV.

 

§ 5

Předmět činnosti SMO BV

 

5.1.Předmětem činnosti SMO BV je zajištění výroby a dodávky pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v zájmové oblasti. Zájmová oblast SMO BV je vymezena trasou skupinového vodovodu Týn nad Vltavou-Dolní Bukovsko-Pleše v souladu s platnými vodoprávními  rozhodnutími plynoucími ze zákona o vodách (nakládání s vodami),včetně vyhlášených pásem hygienické ochrany.

5.2.SMO BV může výše uvedené činnosti zajišťovat vlastními zaměstnanci či prostřednictvím jiných subjektů,které jsou k tomu podle zvláštního předpisu oprávněné a mají potřebnou odbornou způsobilost.

§ 6

Orgány SMO BV,způsob jejich ustavování,jejich působnost a způsob jejich rozhodování

 

6.1.Orgány SMO BV jsou:

  1. valná hromada
  2. představenstvo
  3. dozorčí rada
  4. ředitel SMO BV

6.2.Valná hromada

6.2.1.Valná hromada je nejvyšším orgánem SMO BV. Tvoří ji všichni členové SMO BV.

6.2.2.Do působnosti valné hromady náleží:

         a)schvalování změny a doplnění stanov

         b)schvalování změny zakladatelské listiny

         c)schvalování jednacího řádu valné hromady

         d)rozhodování o přijetí nových členů SMO BV  a o vyloučení členů SMO BV

         e)volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady

         f)rozhodování o prodeji či nákupu majetku v hodnotě nad 3.000.000,-Kč

         g)rozhodování o koncepci investiční výstavby SMO BV a její aktualizaci

         h)rozhodování o sloučení,rozdělení a majetkové účasti na činnosti jiných subjektů, či v jiných subjektech,rozhodnutí o zániku SMO BV

          i)schvalování rozpočtu a závěrečného účtu (roční účetní závěrky) SMO BV

          j)schvalování návrhu na rozdělení hospodářského výsledku či úhradu ztráty

          k)schvalování odměn členů představenstva a dozorčí rady

          l)rozhodnutí o zrušení a likvidaci SMO BV

         m)rozhodování o dalších otázkách souvisejících s činností SMO BV, které si valná hromada výslovně k rozhodování vyhradí

         n)rozhodování o úvěrových vztazích SMO BV dle čl.8.2. stanov

         o)schválení půjčky členské obci za úplatu při mimořádné situaci se zajištěním majetkem     obce

         p)schválení půjčky i nečlenské obci za úplatu v případě, že bude odebírat vodu z    vodárenské soustavy SMO BV.

 

6.2.3.Valnou hromadu svolává představenstvo SMO BV pozvánkou na valnou hromadu, jež musí být doručena členům SMO BV alespoň dvacet dnů před termínem  konání valné hromady s uvedením jejího programu.  Valná hromada musí být svolána nejméně 1x v roce, zpravidla tak, aby se řádná valná hromada konala ve 3. měsíci příslušného kalendářního roku. Valná hromada se koná v některém místě v oblasti skupinového vodovodu, určeném představenstvem. Představenstvo může svolat valnou hromadu kdykoliv, pokud je toho potřeba v zájmu činnosti SMO BV. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu nejpozději do 60 dnů od doručení podnětu ke svolání valné hromady členy majícími alespoň 20% hlasů oprávněných k hlasování za podmínky, že tento podnět bude obsahovat uvedení konkrétního bodu programu, který má být na valné hromadě projednán.

6.2.4. Zasedání valné hromady řídí předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové mající nadpoloviční počet hlasů oprávněných k hlasování. Jestliže valná hromada není usnášeníschopná,jednání valné hromady se nezahájí či ukončí. Představenstvo je povinno do dvaceti dnů svolat jednání náhradní valné hromady. Pravidla pro svolání a rozhodování řádné valné hromady se použijí i pro náhradní valnou hromadu, s tím rozdílem, že náhradní valná hromada je usnášeníschopná vždy, bez ohledu na počet přítomných účastníků a hlasů oprávněných k hlasování.

6.2.5. Kterýkoliv člen SMO BV se může nechat na jednání valné hromady zastupovat jiným členem, fyzickou nebo právnickou osobou. Zplnomocnění může být vydáno na dobu určitou nebo neurčitou, s podpisem statutárního zástupce člena na plné moci. Jedna osoba může zastupovat libovolný počet členů. Zplnomocněný má všechna práva a povinnosti zastupovaného. Člen SMO BV se považuje za přítomného, je-li zapsán přímo, nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce v listině přítomných na valné hromadě, která se pořizuje při každé valné hromadě. Zápisem do listiny přítomných na valné hromadě je provedena prezentace člena. Prezentace se začíná pořizovat 15 minut před stanoveným začátkem valné hromady a dále se provádí po celou dobu konání valné hromady. Člen SMO BV, který opustí jednání valné hromady, zaznamenává tuto         skutečnost do listiny přítomných.

6.2.6.Způsob rozhodování valné hromady: na každých i započatých 1.000 obyvatel  j e d e n hlas

         a)jednotliví členové SMO BV mají následující počet hlasů:

            Jindřichův Hradec…………….24

            Týn nad Vltavou………………  9

             Veselí nad Lužnicí……………  7

             Kardašova Řečice…………….  3

             Dolní Bukovsko………………  2

             Ševětín………………………..  2

          b) ostatní členové SMO BV mají po  j e d n o m  hlasu

6.2.7. Usnesení valné hromady je přijato,pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných hlasů,nestanoví-li tyto stanovy jinak. Usnesení valné hromady ve věcech uvedených v bodě 6.2.2. pod písmenem a),d),g),h),l), je přijato,pokud pro něj hlasuje alespoň 60% přítomných hlasů.

6.2.8. Valná hromada probíhá a je řízena dle jednacího řádu, který na návrh představenstva valná hromada schválí. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který ověřují dva členové SMO BV.

6.3. Představenstvo

6.3.1.Představenstvo je statutárním orgánem SMO BV a jedná jeho jménem. Představenstvo má pět členů, kteří jsou voleni valnou hromadou. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva. Jednání představenstva svolává a řídí jeho předseda,v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. Jednání představenstva je svoláváno písemnou pozvánkou nejméně pět dnů předem. Pozvánka musí obsahovat místo,čas a program jednání.

Členové představenstva jsou voleni na dobu volebního období zastupitelstva obcí. Jejich činnost ve funkci končí předáním výkonu funkce nově zvoleným členům představenstva ve lhůtě do sto dnů po volbách do obecních zastupitelstev.

6.3.2.Členství v představenstvu je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě SMO BV.

6.3.3.Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech SMO BV, pokud nejsou vyhrazeny těmito stanovami k rozhodnutí valné hromadě, nebo pokud je svým rozhodnutím nedeleguje na ředitele SMO BV.

6.3.4.Představenstvo rozhoduje o prodeji či nákupu majetku v hodnotě do 3.000.000,-Kč.

6.3.5.Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele SMO BV, dohlíží na jeho činnost a stanovuje mu působnost a mzdu.

6.3.6. Představenstvo je usnášeníschopné, byla-li jeho schůze řádně svolána a jednání se účastní nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasovala alespoň nadpoloviční většina členů představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.

6.3.7. O jednáních představenstva se sepisuje zápis.

6.3.8.Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost ve všech věcech, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zájmy SMO BV nebo způsobit SMO BV škodu.

6.3.9.Předseda, místopředseda představenstva a ředitel SMO BV jsou zapsáni do rejstříku u Okresního úřadu v Č.Budějovicích s oprávněním zavazovat SMO BV.

6.3.10.Bližší úpravu právních vztahů mezi SMO BV a členem představenstva stanoví mandátní smlouva. Členům představenstva SMO BV přísluší odměna za výkon funkce. Představenstvo informuje o těchto uzavřených smlouvách dozorčí radu.

6.3.11.Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy představenstvo jeho prohlášení projednalo. Pokud člen představenstva zemře nebo se vzdá funkce, může představenstvo, za předpokladu, že počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy představenstva do nejbližšího zasedání valné hromady. Klesne-li počet členů představenstva zvolených valnou hromadou pod polovinu, je dozorčí rada povinna svolat neprodleně valnou hromadu.

6.3.12. Představenstvo uzavírá s ředitelem SMO BV  smlouvu, na jejímž podkladě vykonává ředitel SMO BV veškerou činnost.

6.3.13.Představenstvo SMO BV stanovuje na návrh ředitele počet pracovníků managementu SMO BV.

6.4. Dozorčí rada

 

6.4.1.Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti SMO BV.

6.4.2.Dozorčí rada má tři členy,kteří jsou voleni valnou hromadou. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

6.4.3.Členové dozorčí rady jsou voleni nejdéle na dobu volebního období zastupitelstev obcí. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva. Výkon funkce člena dozorčí rady končí obdobně jako výkon funkce členů představenstva. Pro jednání dozorčí rady platí stejná pravidla jako pro jednání představenstva.

6.4.4.Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti SMO BV.Dozorčí rada kontroluje roční účetní uzávěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku a k tomu předkládá valné hromadě své vyjádření.

6.4.5.Dozorčí rada má právo svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy SMO BV a na valné hromadě navrhnout potřebná opatření. Při svolání valné hromady postupuje analogicky jako představenstvo.

6.4.6.Předseda dozorčí rady má právo zúčastnit se jednání představenstva po předchozí dohodě s předsedou představenstva.

6.4.7.Členům dozorčí rady přísluší odměna za výkon funkce člena dozorčí rady. Bližší úpravu právních vztahů mezi SMO BV a členem dozorčí rady stanoví mandátní smlouva.

 

6.5.Ředitel SMO BV

 

6.5.1.Ředitel je jmenován a odvoláván představenstvem. Představenstvu plně odpovídá  za svoji činnost a o své činnosti mu podává veškeré informace a podklady.

6.5.2.Ředitel zajišťuje běžné obchodní vedení činnosti SMO BV,odpovídá za řádné vedení účetnictví, evidenci majetku SMO BV a vykonává práva příslušející zaměstnavateli.

6.5.3.Při své činnosti se ředitel řídí pokyny představenstva a plní představenstvem uložené úkoly. Pravomoci a působnost ředitele, pokud nevyplývají z těchto stanov, stanoví představenstvo v souvislosti s jeho jmenováním.

Pravomoci a působnost ředitele může představenstvo kdykoliv rozšířit či omezit či jinak změnit.        

6.5.4.Ředitel SMO BV rozhoduje o pověření pracovníků funkcemi, které jsou mu přímo podřízeny.

6.5.5.Ředitel SMO BV se účastní jednání představenstva s hlasem poradním.

6.5.6.Ředitel SMO BV je oprávněn k platnému uzavírání smluv a závazků v mezích své pravomoci a působnosti,stanovené mu představenstvem, v ostatních případech jen po předchozím schválení představenstvem.

 

§ 7

Majetek SMO BV

 

7.1. SMO hospodaří s majetkem, který ze svého vlastního majetku vložily či vloží do svazku obcí jeho členské obce a dále s majetkem, který získal svou vlastní činností od doby svého založení tj. od  5. 10. 1993.

7.2.Majetek vložený obcí do hospodaření svazku obcí zůstává ve vlastnictví obce, Orgány svazku obcí mohou s takovýmto majetkem nakládat a činit ve vztahu k němu   majetkoprávní úkony, s výjimkou majetkoprávních úkonů, vyhrazených obecnímu zastupitelstvu v § 85 zákona č. 128/2000 Sb. – Zákon o obcích  (obecní zřízení).

7.3.Majetek SMO BV je ke dni schválení těchto stanov tvořen:

  1. vodohospodářským dílem skupinový vodovod Týn nad Vltavou-Dolní Bukovsko-Pleše,tj. vodohospodářskými stavbami a souvisejícími pozemky, jež byly převedeny
  2. jako funkční celek do vlastnictví SMO BV od Jihočeského vodárenského svazu kupní smlouvou ze dne 11. 11. 1998 
  3. ostatním majetkem, který tvoří nemovité a movité věci či nehmotné statky, které jsou ve vlastnictví SMO BV, funkčně a technicky však neslouží přímo k zásobování pitnou vodou
  4. přírůstky majetku SMO BV vzniklými z jeho činnosti

 

§ 8

Hospodaření a zdroje příjmů SMO BV

 

8.1. Zdroje příjmů SMO BV tvoří:

     a)výnosy z využití vlastního majetku SMO BV, majetku pronajatého či majetku vloženého obcemi do svazku obcí

                 b)dotace a subvence

    c)dary a jiné podpory

8.2.  SMO BV může v zájmu svého rozvoje a zlepšování stavu vodohospodářských děl a zařízení v jeho majetku, či výstavby takových staveb a zařízení,vstupovat do úvěrových vztahů s finančními ústavy s cílem zajistit potřebné financování takových investičních akcí, nepostačují-li k jejich financování zdroje uvedené v odst. 8.1. Valná hromada, která rozhoduje o úvěrových vztazích,dbá při rozhodování o přijetí úvěru na dodržování reálné možnosti převzaté finanční závazky včas a řádně uhradit.

8.3. Výnosy plynoucí z činnosti SMO BV vkládá SMO BV do rozšíření nebo zkvalitnění své činnosti a realizace svého poslání.

8.4.  SMO BV hospodaří podle svého rozpočtu, sestavovaného podle §4 a násl. zák. č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

8.5. Hospodaření SMO BV se řídí pravidly. upravenými v části páté, §38 a 39 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

8.6. Kontrolu hospodaření s majetkem SMO BV a jeho finančními prostředky provádí dozorčí rada. Zprávy o výsledcích této kontroly jsou předkládány SMO BV zastupitelstvům členských měst a obcí.

8.7. Hospodaření SMO BV za každý uplynulý kalendářní rok podléhá přezkoumání okresním úřadem nebo auditorem. Žádost o přezkoumání svého hospodaření za uplynulý rok je třeba podat nejpozději do 31. ledna roku následujícího.

 

 

§ 9

Práva a povinnosti členů SMO BV

 

9.1. Člen je povinen chránit zájmy SMO BV,podporovat činnost SMO BV a aktivně se na   podílet,dodržovat stanovy SMO BV a na jejich podkladě přijatá další opatření a rozhodnutí orgánů SMO BV.

9.2. Člen SMO BV má právo zúčastnit se všech zasedání valné hromady a má aktivní i pasivní volební právo pro volbu orgánů SMO BV. Za člena má právo volit a být volena fyzická osoba, která je jeho statutárním orgánem, či jiná fyzická osoba, která byla statutárním orgánem člena k tomuto účelu písemně pověřena.

9.3. Člen SMO BV má právo vyžadovat od výkonného a kontrolního orgánu SMO BV informace o činnosti SMO BV a nahlížet do jejich dokladů.

9.4. Člen SMO BV má právo navrhovat svolání valné hromady dle § 6.2. těchto stanov.

 

§ 10

Způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty SMO BV

 

10.1. Zisk vytvořený činností SMO BV nebude rozdělován mezi členy a bude v souladu s čl.8.3. těchto stanov použit na rozšíření či zkvalitnění činnosti SMO BV a jejího majetku. O konkrétním způsobu použití zisku rozhoduje valná hromada.

10.2. Podíl členů na úhradě případné ztráty SMO BV se řídí dle jejich podílu na hlasovacích    právech valné hromady,upraveném v čl.6.2.6. těchto stanov.

 

§ 11

Vznik a zánik členství

 

11.1. Členem SMO BV mohou být pouze samosprávné obce dle zák.č.128/2000 Sb. o obcích, ztotožňující se s cílem SMO BV a jeho platnými stanovami, které splní další podmínky pro vznik členství ve SMO BV a jeho zachování, těmito stanovami upravené.

11.2. Členství v SMO BV vzniká přijetím do SMO BV. O přijetí za člena SMO BV rozhoduje valná hromada na základě přihlášky podané obcí,jež byla schválena obecním zastupitelstvem obce ucházející se o členství. Bližší náležitosti přihlášky a určení lhůt ke splnění podmínek pro vznik členství stanoví představenstvo SMO BV.

11.3. Členství zaniká:

        a)zánikem obce,která je členem bez přechodu jejích práv a povinností na právního nástupce

        b)vystoupením, které je účinné dnem doručení písemného prohlášení člena o vystoupení do sídla SMO BV

        c)vyloučením člena rozhodnutím valné hromady,které je účinné dnem doručení rozhodnutí o vyloučení do sídla vyloučeného člena

11.4. Vyloučení je možné jen z důvodu neplnění členských povinností člena podle těchto stanov, při čemž k vyloučení je možno přistoupit teprve po předchozím písemném upozornění dotčeného člena na porušení jeho povinností s výslovným upozorněním na možnost vyloučení. V písemném upozornění člena musí být stanovena přiměřená lhůta k nápravě a teprve po jejím marném uplynutí je možno projednat vyloučení člena na valné hromadě SMO BV.

V případě jednorázového závažného porušení povinností člena, které nelze následně odstranit a v jehož důsledku vznikla SMO BV škoda velkého rozsahu, je možno rozhodnout o vyloučení člena i bez předchozího písemného upozornění na možnost vyloučení. Škodou velkého rozsahu se rozumí škoda, která je takto specifikována obecně závaznými právními předpisy. Výzvu k nápravě uvedenou shora a návrh na vyloučení člena činí představenstvo SMO BV.

 

11.5. Při zániku členství bez ohledu na důvod zániku členství vzniká členovi nárok na vrácení majetku, vloženého členem do hospodaření svazku obcí. Vrácení majetku se uskuteční ke dni ukončení členství formou protokolu o předání a převzetí majetku. Není-li možné vrátit členovi jeho majetek, jež vložil do hospodaření svazku obcí, v naturální podobě, vzniká mu nárok na finanční úhrada vloženého majetku a to výše hodnoty nevráceného majetku, jakou měl při vložení do hospodaření svazku obcí. Finanční úhrada za nevrácený majetek je splatná do 31. 3. kalendářního roku, následujícího po roce, v němž vzniklo členství člena ve SMO BV.

 

§ 12

Zánik SMO BV

 

12.1. O zrušení SMO BV rozhoduje valná hromada jednomyslně všemi hlasy svých členů.

12.2. Před zánikem SMO BV bez právního nástupce musí být provedená likvidace, při níž se postupuje přiměřeně dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku o likvidaci společnosti. O jmenování likvidátora rozhoduje valná hromada. Při likvidaci musí být přednostně  zajištěny všechny právní a majetkové požadavky a kroky zajišťující kontinuálně dodržení podmínek pro řádné následné zásobování obyvatelstva a ostatních odběratelů pitnou vodou a musí být uspokojeny pohledávky státu a třetích osob.

12.3. Členům SMO BV vzniká nárok na podíl na likvidačním zůstatku a to v poměru, v jakém se podílí na hlasovacích právech valné hromady dle čl.6.2.6.těchto stanov.

 

§ 13

Platnost stanov

 

13.1. Tyto stanovy vstupují v platnost usnesením valné hromady o jejich schválení a účinností dnem 1.1.2002.

         V případě změn či doplňků stanov nabývají tyto změny platnosti a účinnosti dnem, kdy byly schváleny valnou hromadou.

13.2. Stanovy mohou být změněny pouze rozhodnutím valné hromady

13.3. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 26. 4. 2001.

13.4. Změna těchto stanov byla schválena mimořádnou valnou hromadou dne 24.5. 2012.

13.5. Změna těchto stanov byla schválena valnou hromadou dne 25.4.2013.